Jörg Matschullat

Jörg Matschullat, Prof. Dr., ist Direktor des Interdisziplinären Ökologischen Zentrums (IÖZ) der Freiberger Universität.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.876.016 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.878.224 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.944.864 B - /READY...
debug: global diff: 0,007s, last diff: 0,006s, mem: 20.236.464 B - _init ...
debug: global diff: 0,007s, last diff: 0,000s, mem: 20.236.576 B - /_init ...
debug: global diff: 0,012s, last diff: 0,005s, mem: 20.372.008 B - ce_list
debug: global diff: 0,014s, last diff: 0,002s, mem: 20.389.600 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,022s, last diff: 0,008s, mem: 20.529.088 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,022s, last diff: 0,000s, mem: 20.528.752 B - ce_list show
debug: global diff: 0,025s, last diff: 0,003s, mem: 20.528.928 B - ce_list
debug: global diff: 0,027s, last diff: 0,002s, mem: 20.531.296 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,046s, last diff: 0,019s, mem: 20.539.320 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,046s, last diff: 0,000s, mem: 20.539.328 B - ce_list show
debug: global diff: 0,089s, last diff: 0,043s, mem: 21.769.240 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,980s, last diff: 0,891s, mem: 27.493.600 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 0,985s, last diff: 0,005s, mem: 27.471.032 B - page_author
debug: global diff: 0,986s, last diff: 0,000s, mem: 27.471.408 B - Menu...
debug: global diff: 1,082s, last diff: 0,096s, mem: 28.173.736 B - /Menu
debug: global diff: 1,083s, last diff: 0,000s, mem: 28.176.184 B - page_standard components
debug: global diff: 1,083s, last diff: 0,000s, mem: 28.176.320 B - page_standard components end
debug: global diff: 1,083s, last diff: 0,000s, mem: 28.177.624 B - html...
debug: global diff: 1,083s, last diff: 0,001s, mem: 28.229.192 B - head...
debug: global diff: 1,086s, last diff: 0,003s, mem: 28.239.112 B - menu
debug: global diff: 1,135s, last diff: 0,049s, mem: 28.173.712 B - /menu
debug: global diff: 1,135s, last diff: 0,000s, mem: 28.173.624 B - /menu, html...
debug: global diff: 1,137s, last diff: 0,002s, mem: 28.236.176 B - /head
debug: global diff: 1,211s, last diff: 0,074s, mem: 28.225.568 B - END.