Jörg Matschullat

Jörg Matschullat, Prof. Dr., ist Direktor des Interdisziplinären Ökologischen Zentrums (IÖZ) der Freiberger Universität.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.240.392 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.242.600 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.305.488 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,004s, mem: 19.599.560 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 19.599.672 B - /_init ...
debug: global diff: 0,007s, last diff: 0,004s, mem: 19.746.304 B - ce_list
debug: global diff: 0,009s, last diff: 0,001s, mem: 19.763.832 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,016s, last diff: 0,007s, mem: 19.859.560 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,016s, last diff: 0,000s, mem: 19.859.224 B - ce_list show
debug: global diff: 0,018s, last diff: 0,002s, mem: 19.870.440 B - ce_list
debug: global diff: 0,019s, last diff: 0,001s, mem: 19.872.808 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,029s, last diff: 0,010s, mem: 19.882.880 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,029s, last diff: 0,000s, mem: 19.882.888 B - ce_list show
debug: global diff: 0,059s, last diff: 0,030s, mem: 21.201.088 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,823s, last diff: 0,764s, mem: 26.513.056 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 0,840s, last diff: 0,017s, mem: 26.500.440 B - page_author
debug: global diff: 0,840s, last diff: 0,000s, mem: 26.500.816 B - Menu...
debug: global diff: 0,927s, last diff: 0,087s, mem: 27.188.776 B - /Menu
debug: global diff: 0,928s, last diff: 0,000s, mem: 27.191.224 B - page_standard components
debug: global diff: 0,928s, last diff: 0,000s, mem: 27.191.360 B - page_standard components end
debug: global diff: 0,928s, last diff: 0,000s, mem: 27.192.664 B - html...
debug: global diff: 0,928s, last diff: 0,000s, mem: 27.244.104 B - head...
debug: global diff: 0,931s, last diff: 0,003s, mem: 27.253.960 B - menu
debug: global diff: 0,971s, last diff: 0,040s, mem: 27.192.656 B - /menu
debug: global diff: 0,971s, last diff: 0,000s, mem: 27.192.568 B - /menu, html...
debug: global diff: 0,973s, last diff: 0,002s, mem: 27.254.992 B - /head
debug: global diff: 1,002s, last diff: 0,029s, mem: 27.244.416 B - END.