Jörg Matschullat

Jörg Matschullat, Prof. Dr., ist Direktor des Interdisziplinären Ökologischen Zentrums (IÖZ) der Freiberger Universität.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.238.224 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.240.432 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.303.320 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,004s, mem: 19.597.392 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 19.597.504 B - /_init ...
debug: global diff: 0,007s, last diff: 0,003s, mem: 19.744.136 B - ce_list
debug: global diff: 0,009s, last diff: 0,001s, mem: 19.761.664 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,016s, last diff: 0,007s, mem: 19.857.392 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,016s, last diff: 0,000s, mem: 19.857.056 B - ce_list show
debug: global diff: 0,018s, last diff: 0,002s, mem: 19.868.272 B - ce_list
debug: global diff: 0,019s, last diff: 0,001s, mem: 19.870.640 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,035s, last diff: 0,016s, mem: 19.880.712 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,035s, last diff: 0,000s, mem: 19.880.720 B - ce_list show
debug: global diff: 0,070s, last diff: 0,035s, mem: 21.198.920 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,765s, last diff: 0,695s, mem: 26.360.088 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 0,770s, last diff: 0,005s, mem: 26.345.368 B - page_author
debug: global diff: 0,770s, last diff: 0,000s, mem: 26.345.744 B - Menu...
debug: global diff: 0,852s, last diff: 0,082s, mem: 27.002.464 B - /Menu
debug: global diff: 0,852s, last diff: 0,000s, mem: 27.004.912 B - page_standard components
debug: global diff: 0,852s, last diff: 0,000s, mem: 27.005.048 B - page_standard components end
debug: global diff: 0,852s, last diff: 0,000s, mem: 27.006.352 B - html...
debug: global diff: 0,853s, last diff: 0,000s, mem: 27.057.792 B - head...
debug: global diff: 0,855s, last diff: 0,002s, mem: 27.067.648 B - menu
debug: global diff: 0,894s, last diff: 0,038s, mem: 27.005.032 B - /menu
debug: global diff: 0,894s, last diff: 0,000s, mem: 27.004.944 B - /menu, html...
debug: global diff: 0,896s, last diff: 0,002s, mem: 27.050.984 B - /head
debug: global diff: 0,915s, last diff: 0,019s, mem: 27.058.992 B - END.