Jörg Matschullat

Jörg Matschullat, Prof. Dr., ist Direktor des Interdisziplinären Ökologischen Zentrums (IÖZ) der Freiberger Universität.

debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.246.864 B - READY... 404
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.249.072 B - READY HOOKS...
debug: global diff: 0,000s, last diff: 0,000s, mem: 19.314.320 B - /READY...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,004s, mem: 19.608.392 B - _init ...
debug: global diff: 0,004s, last diff: 0,000s, mem: 19.608.504 B - /_init ...
debug: global diff: 0,007s, last diff: 0,003s, mem: 19.755.136 B - ce_list
debug: global diff: 0,009s, last diff: 0,001s, mem: 19.772.664 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,016s, last diff: 0,007s, mem: 19.868.392 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,016s, last diff: 0,000s, mem: 19.868.056 B - ce_list show
debug: global diff: 0,018s, last diff: 0,002s, mem: 19.879.272 B - ce_list
debug: global diff: 0,019s, last diff: 0,001s, mem: 19.881.640 B - ce_list get items
debug: global diff: 0,030s, last diff: 0,011s, mem: 19.891.712 B - ce_list /get items
debug: global diff: 0,030s, last diff: 0,000s, mem: 19.891.720 B - ce_list show
debug: global diff: 0,063s, last diff: 0,033s, mem: 21.210.056 B - cacheAuthors
debug: global diff: 0,824s, last diff: 0,761s, mem: 26.737.272 B - /cacheAuthors
debug: global diff: 0,829s, last diff: 0,005s, mem: 26.727.664 B - page_author
debug: global diff: 0,830s, last diff: 0,000s, mem: 26.728.040 B - Menu...
debug: global diff: 0,918s, last diff: 0,089s, mem: 27.424.632 B - /Menu
debug: global diff: 0,919s, last diff: 0,000s, mem: 27.427.080 B - page_standard components
debug: global diff: 0,919s, last diff: 0,000s, mem: 27.427.216 B - page_standard components end
debug: global diff: 0,919s, last diff: 0,000s, mem: 27.428.520 B - html...
debug: global diff: 0,919s, last diff: 0,001s, mem: 27.479.960 B - head...
debug: global diff: 0,922s, last diff: 0,003s, mem: 27.489.816 B - menu
debug: global diff: 0,964s, last diff: 0,042s, mem: 27.428.512 B - /menu
debug: global diff: 0,964s, last diff: 0,000s, mem: 27.428.424 B - /menu, html...
debug: global diff: 0,965s, last diff: 0,002s, mem: 27.490.848 B - /head
debug: global diff: 0,993s, last diff: 0,028s, mem: 27.480.272 B - END.